Translation of Student Loan Application

Introduction

Currently, the loan application is only available in Dutch. For your convenience we have prepared a summary translation. Please note this informal and uncertified translation is provided as a service only. The Dutch version will always prevail.

The application has 5 sections:

 

Tab menuIcon

Welcome

Dutch

 

English

U wilt uw aankoop van €… betalen in maandelijkse termijnen via Santander Consumer Finance.

 

You want to pay for your purchase of €… in monthly installments through Santander Consumer Finance.

Hoe werkt het?

 

How does it work?

 • Klik op ‘Start mijn aanvraag’
 • Vink het maandbedrag aan en klik op volgende
 • Vul uw gegevens ins
 • Upload uw documenten
 • Na beoordeling ondertekent u het contract veilig met IDIN
 
 • Click on 'Start my application'
 • Tick the monthly amount and click ‘volgende’
 • Enter your details
 • Upload your documents
 • After review, sign the contract securely with IDIN
 • De levering en eventuele installatie van uw aankoop kan nu plaatsvinden.
 
 • The delivery and possible installation of your purchase can now take place.

Gehuwd, samenwonend of geregistreerd partner?

 

Married, living together or registered partner?

Vul ook de gegevens van uw partner in. Uw partner krijgt zelf e-mail om documenten te uploaden en het contract te ondertekenen.

 

Also enter your partner's details. Your partner will receive an email to upload documents and sign the contract.

Minimaal benodigd netto-inkomen?

 

Minimum required net income?

Om verantwoord te lenen, moet uw minimale netto- maandinkomen zijn:

 

To borrow responsibly, your minimum net monthly income must be:

Alleenstaand €1.100

 

Single €1,100

Samen met partner €1.560

 

Together with partner €1,560

Is uw inkomen lager dan komt u niet in aanmerking voor een lening. Kies een andere betaalmethode.

 

If your income is lower, you are not eligible for a loan. Choose another payment method.

Dit is een niet-doorlopend kredietaanbod (persoonlijke lening) van Santander Consumer Finance, Vliegend Hertlaan 77, 3526 KT Utrecht. Toetsing en registratie BKR. Wij geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste nancieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Bij een aanvraag krijgt u automatisch de standaardinformatie. Onze algemene voorwaarden en privacy statement leest u hier.

 

This is a non-revolving credit offer (personal loan) from Santander Consumer Finance, Vliegend Hertlaan 77, 3526 KT Utrecht. BKR assessment and registration. We do not give advice. You must determine for yourself whether the financial product you want matches your wishes, needs and personal situation. When you make an application, you will automatically receive the standard information. You can read our general terms and conditions and privacy statement here.

Personal Details

Dutch

 

English

Maandbedrag

 

Monthly installment

Looptijd in maanden

 

Duration in months

Rente

 

Interest

Totaalbedrag

 

Total amount

Rekenvoorbeeld

 

Sample calculation

Kredietbedrag

 

Loan amount

Termijnbedrag per maand

 

Installment amount per month

Duur kredietovereenkomst

 

Duration of loan agreement

Jaarlijks kostenpercentage

 

Annual Percentage Rate

Debetrentevoet op jaarbasis (vast)

 

Annualised interest rate (fixed)

Totaal te betalen bedrag

 

Total amount payable

Volgende

 

Next

Dit is een niet-doorlopend (persoonlijke lening) goederenkrediet. Toetsing en registratie B.K.R. Wij geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste nancieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

 

This is a non-revolving (personal loan) goods credit. Review and registration B.K.R. We do not give advice. You must determine for yourself whether the financial product you want matches your wishes, needs and personal situation.

Berekenen

 

Calculate

Mijn gegevens

 

My details

Aanhef

 

Salutation

Meneer

 

Mr

Mevrouw

 

Ms

Voorletters

 

Initials

Achternaam

 

Last name

Gehuwd? Vermeld dan uw geboortenaam

 

Married? Then state your name at birth

IBAN (rekeningnummer)

 

IBAN (account number)

Vul het IBAN in van uw bankrekening waar uw inkomen en woonlasten zichtbaar zijn

 

Enter the IBAN of your bank account where your income and housing costs are visible

Mobiel telefoonnummer

 

Mobile phone number

Email

 

Email

Bevestig mijn email

 

Confirm email address

Geboortedatum (dag - maand - jaar)

 

Date of birth (day - month - year)

Nationaliteit (selecteer uw nationaliteit)

 

Nationality (select your nationality)

Burgerlijke staat

 

Marital status

 • Gehuwd
 • Alleenstaand
 • Samenwonend
 • Geregistreerd partnerschap
 
 • Married
 • Single
 • Living together
 • Registered partnership

Zit u in een echtscheidingsprocedure? Dan kunt u geen lening aanvragen.

 

Are you in divorce proceedings? Then you cannot apply for a loan.

Woongegevens

 

Housing details.

Postcode

 

Postal code

Huisnummer

 

House number

Straat

 

Street

Woonplaats

 

Place

Income & Expenses

Dutch

 

English

Mijn inkomen

 

My income

Hoofdinkomen

 

Main income

 • Selecteer soort inkomstenbron
 • Werknemer
 • Uitzendkracht
 • Zelfstandige
 • Uitkering
 • Geen
 
 • Select type of income source
 • Employee
 • Temp worker
 • Independent contractor
 • Social security
 • None

Soort contract

 

Type of contract

 • Vast contract
 • 1 jaar of meer contract
 • Minder dan 1 jaar contract
 
 • Permanent contract
 • 1 year or more contract
 • Less than 1 year contract

Beroep

 

Occupation

Sinds (maand)

 

Since (month)

Sinds (jaar)

 

Since (year)

Netto maandinkomen

 

Net monthly income

Uw netto maandinkomen is uw brutosalaris na aftrek van de inkomstenbelasting en sociale lasten. Dit is exclusief overwerk en onkostenvergoeding.

 

Your net monthly income is your gross salary after deduction of income tax and social security contributions. This excludes overtime and expense allowance.

13e maand en vaste bonus (netto/jaar €)

 

13th month and fixed bonus (net/year €)

Voeg extra inkomsten toe

 

Add extra income

Extra of ander inkomen

 

Extra or other income

Wanneer u naast uw maandelijkse hoofdinkomen, ook nog maandelijks ander inkomen ontvangt, kunt u dat hier aangeven. U mag meerdere keuzes aanvinken en dan het totaalbedrag van alle extra inkomsten samen invullen. Staat uw keuze er niet bij, dan telt dat niet mee als extra inkomen.

 

If you receive other income in addition to your monthly main income, you can indicate this here. You may tick several options and then enter the total amount of all extra income together. If your choice is not listed, it will not count as extra income.

Totaal bedrag aan extra inkomen

 

Total amount of extra income

Uitgaven

 

Expenses

Hoe vult u het volgende veld in?

 

How do you fill in the following field?

Wij berekenen uw gemiddelde autokosten per maand op basis van uw antwoord op deze vraag en uw inkomen

 

We calculate your average car costs per month based on your answer to this question and your income.

 • Heeft u (of uw partner) een privéauto maar rijdt u (of uw partner) ook een auto via Private Lease? Kies dan ‘Private Lease’.
 • Een zakelijke auto telt niet mee.
 • Een auto van een inwonende ouder of kind telt niet mee.
 
 • Do you (or your partner) have a private car, but do you (or your partner) also drive a car through Private Lease? Then choose 'Private Lease'.
 • A company car does not count.
 • A car of a parent or child who lives at home does not count.

Heeft u of uw eventuele partner een auto?

 

Do you or your partner have a car?

 • Selecteer soort autobezit
 • Privéauto
 • Private lease
 • Geen privéauto / geen private lease
 
 • Select type of car ownership
 • Privately owned
 • Private lease
 • No private car / no private lease

Type woning

 

Type of accommodation

 • Selecteer soort woning
 • Huur
 • Koop
 • Inwonend
 
 • Select type of accommodation
 • Rental
 • Homeowner
 • Resident
 • Maandelijkse bruto woonlasten
 • Woonachtig sinds (jaar)
 • Woonachtig sinds (maand)
 • Kostgeld per maand
 
 • Monthly gross housing costs
 • Living here since (year)
 • Living here since (month)
 • Boarding costs per month

Heeft u inwonende kinderen? Ja / Nee

 

Do you have children living at home? Yes / No

Betaalt u kinder- of partneralimentatie? Ja / Nee

 

Do you pay child or partner maintenance? Yes / No

ID

Dutch

 

English

Mijn legitimatie

 

My ID

Vul de gegevens in van het legitimatiebewijs dat u gaat uploaden om de aanvraag af te ronden.

 

Fill in the details of the ID that you are going to upload to complete the application.

Type legitimatiebewijs

 

Type of ID

 • Selecteer legitimatiebewijs
 • Paspoort
 • Identiteitsbewijs
 
 • Select type of ID
 • Passport
 • ID card

Documentnummer

 

Document number

Geldig tot (maand)

 

Valid until (month)

Geldig tot (jaar)

 

Valid until (year)

Opmerkingen

 

Remarks

Overview

Below an overview of the details you entered. Please check if everything has been entered correctly and then press ‘Volgende’ ('Next') to apply for your Finance4Learning Student Loan from Santander Consumer Finance.

You will then see a message which - all going well - should read:

Dutch

 

English

Goed nieuws!

 

Good news!

Uw aanvraag voor Betaal per Maand is voorlopig goedgekeurd.

 

Your application for Pay per Month has been provisionally approved.

Volgende stap

 

Next step

Om uw aanvraag te beoordelen, hebben wij een aantal documenten van u nodig.

 

In order to assess your application, we need a number of documents from you.

Upload documenten

 

Upload documents

Nu geen tijd? Wij hebben u ook een e-mail gestuurd met daarin de link om uw documenten te uploaden.

 

No time now? We have also sent you an email with the link to upload your documents.